Trang chủ / Dịch vụ & Hỗ trợ

的协助服务

服务

专业的协助服务

Gilimex工业园区以富有经验及专业的队伍给企业提供专业的协助服务。

服务包括法律咨询、财务协助、行政问题解决、确保安全劳动以及照顾劳动者健康问题。有了这些服务,企业可以集中精力于经营活动以及加强生产率。

服务

客户服务

Gilimex工业园区客户服务由专业、精液的人员团队确保客户满意度。Gilimex工业园区客户服务包括:

协助办理和提交在越南成立企业的手续
指南指导、与协助工厂/公司初期设立工作
协助平日运行工作协助日常运营活动
协助链接联络工业园区以及区域内的企业之间

Dịch vụ

Quản lý vận hành
Khu công nghiệp

Dịch vụ quản lý vận hành nhà máy giúp chủ doanh nghiệp sản xuất trong khu công nghiệp tối ưu hóa quy trình sản xuất, đảm bảo hiệu suất và chất lượng sản phẩm. Đội ngũ chuyên gia sẽ giám sát quá trình sản xuất, xử lý các sự cố kỹ thuật và đưa ra các giải pháp để tăng cường năng suất và giảm chi phí. Dịch vụ này giúp doanh nghiệp tập trung vào hoạt động kinh doanh chính của mình và tối đa hóa lợi nhuận.

工业园区运行管理

工业园区运行管理服务帮助在工业园区的生产企业优化生产过程,保证效率及产品质量。专家队伍会监督生产过程,处理技术故障以及提出增强效率减少资本的办法。此服务帮助企业集中精力于经营活动以及优化利润。

管理和围护公共基础设施、工业事业、景观美化

24/7工业园区安保服务

收集生活垃圾和清洁工业园区的公共区域

24/7 消防服务

许可前后程序

我们保证指导投资者准备充分程序要求和标准时间以便最快、最有效地获得投资许可证和商业登记证。

许可前程序

许可后程序