Quyết định chủ trương đầu tư KCN Gilimex Thừa Thiên Huế

Đăng ngày 10/03/2021

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 1050/QĐ-TTg ngày 7/9/2022 chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Gilimex – Thừa Thiên Huế, trích nội dung như sau:

– Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

– Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

– Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;

– Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

– Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

– Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 8755/BKHĐT-QLKKT ngày 29 tháng 12 năm 2020 về hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Gilimex.

QUYẾT ĐỊNH:

I. Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Gilimex với các nội dung chủ yếu sau đây:

 1. Nhà đầu tư: Công ty cổ phần khu công nghiệp Gilimex.
 2. Tên dự án: đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Gilimex.
 3. Mục tiêu dự án: đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.
 4. Quy mô sử dụng đất của dự án: 460,85 ha.
 5. Địa điểm thực hiện dự án: phường Phú Bài và xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
 6. Tổng vốn đầu tư của dự án: 2.614 tỷ đồng, trong đó vốn góp của Nhà đầu tư là 392,17 tỷ đồng.
 7. Tiến độ thực hiện dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo Ban quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế hướng dẫn Nhà đầu tư cụ thể tiến độ thực hiện Dự án theo quy định tại điểm d khoản 8 Điều 33 Luật Đầu tư năm 2014, trong đó lưu ý tiến độ góp vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư để thực hiện Dự án phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai.
 8. Thời hạn thực hiện dự án: 50 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 9. Ưu đãi đầu tư: thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

II. Điều 2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

1. Đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung tiếp thu, giải trình và thẩm định theo quy định của pháp luật; việc triển khai thực hiện Dự án phù hợp các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; không để xảy ra khiếu kiện.

2. Chịu trách nhiệm về việc đề xuất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, đấu thầu, đất đai, kinh doanh bất động sản và pháp luật khác có liên quan.

3. Tiếp thu ý kiến của Bộ, ngành.

4. Tổ chức thực hiện thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án phù hợp với các văn bản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt về quy mô, địa điểm và tiến độ sử dụng đất thực hiện Dự án.

Tuân thủ quy định của pháp luật về quy hoạch, pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan trong quá trình tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đảm bảo không có tranh chấp, khiếu kiện về quyền sử dụng địa điểm thực hiện Dự án. Nhà đầu tư đáp ứng điều kiện được Nhà nước cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

5. Có kế hoạch bổ sung diện tích đất hoặc tăng hiệu quả đất trồng lúa khác để bù lại phần đất trồng lúa bị chuyển đổi theo quy định tại Điều 134 Luật Đất đai năm 2013. Nhà đầu tư phải nộp một khoản tiền để bảo vệ phát triển đất trồng lúa theo quy định.

6. Chịu trách nhiệm đảm bảo việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất trong chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất được Chính phủ cho phép tại Nghị quyết số 72/NQ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Thừa Thiên Huế; tuân thủ quy định của Luật Lâm nghiệp, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP.

Đảm bảo Nhà đầu tư chỉ được thực hiện Dự án sau khi được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng tại khu vực thực hiện Dự án theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp.

Chỉ đạo Ban quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Nhà đầu tư thực hiện trồng rừng thay thế hoặc hoàn thành trách nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp sang mục đích khác theo quy định tại khoản 4 Điều 19 Luật Lâm nghiệp.

7. Chỉ đạo Ban quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Nhà đầu tư: tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành; ký quỹ để đảm bảo thực hiện Dự án theo quy định; đảm bảo góp đủ số vốn chủ sở hữu để thực hiện Dự án, bao gồm cả trường hợp doanh nghiệp đầu tư các dự án đầu tư và hoạt động kinh doanh khác ngoài Dự án này; tuân thủ quy định của pháp luật về môi trường và nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đã được phê duyệt; yêu cầu Nhà đầu tư tuân thủ đúng quy hoạch chi tiết xây dựng của Dự án.

8. Chỉ đạo Ban quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế và các cơ quan liên quan:

 • Yêu cầu Nhà đầu tư chỉ được triển khai Dự án sau khi Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án được phê duyệt.
 • Giám sát, đánh giá việc triển khai Dự án, trong đó có việc góp vốn và huy động vốn đầu tư của Nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.
 • Phối hợp với Nhà đầu tư triển khai phương án đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy định. Trong quá trình thực hiện, đề nghị lưu ý các giải pháp liên quan đến đời sống người lao động; phương án xây dựng nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động khu công nghiệp; hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất; thực hiện thu hồi đất phù hợp với tiến độ thực hiện Dự án và thu hút đầu tư để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến người dân bị thu hồi đất.

III. Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Nhà đầu tư quy định tại Điều 1 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Chi tiết tại đây: Quyết định 319/QĐ-TTg về KCN Gilimex Thừa Thiên Huế

Tổng hợp tin

Các tin liên quan