Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và chỉ thị về thực hiện đầu tư công năm 2023

Đăng ngày 28/12/2022

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư công, thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2023;

Việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 và các Nghị quyết, Chỉ thị, Công điện, Văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách nhà nước.

Chỉ thị về thực hiện đầu tư công năm 2023

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố Huế, các chủ đầu tư thực hiện tốt những nội dung như sau:

Quản lý việc triển khai, thực hiện dự án

a) Ngay sau khi được bố trí vốn, các ban quản lý dự án, chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất các thủ tục đầu tư dự án, kịp thời đăng ký thông tin dự án tại Sở Tài chính để được cấp mã số dự án, chuyển dự toán vào hệ thống TABMIS. 

b) Các cơ quan, ban ngành, chủ đầu tư tăng cường công tác quản lý, tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023. Lựa chọn những cán bộ có năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt và tinh thần trách nhiệm để thực hiện triển khai kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023. Cụ thể hóa trách nhiệm tới từng cá nhân trong việc thực hiện kế hoạch giải ngân vốn ngân sách nhà nước năm 2023. Xử lý kịp thời các cá nhân có hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công, gây cản trở, chậm trễ giải ngân vốn. 

c) Các chủ đầu tư và chính quyền địa phương theo thẩm quyền tổ chức lập và phê duyệt phương án, kế hoạch, tiến hành giải phóng mặt bằng và tái định cư trong quý I năm 2023 đảm bảo điều kiện thi công cho các gói thầu, dự án; tăng cường công tác phối hợp, có giải pháp tháo gỡ khó khăn, củng cố bộ máy, tăng cường năng lực cho các đơn vị chức năng để đẩy nhanh, rút ngắn tiến độ giải phóng mặt bằng và tái định cư, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ các dự án. 

d) Đối với các dự án chỉ bố trí vốn thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng trong kế hoạch đầu tư công năm 2023, sau khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng phải báo cáo UBND tỉnh để xem xét bố trí vốn thực hiện thi công. 

đ) Các dự án muốn sử dụng chi phí dự phòng phải xin ý kiến của cơ quan quyết định đầu tư. 

e) Việc điều chỉnh dự án thực hiện theo quy định tại Điều 13 của Quyết định số 54/2021/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về 2 công tác quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công; vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên để sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách cấp mình để thực hiện. 

g) Các Sở, ngành chuyên môn đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư và chuẩn bị thực hiện dự án, tăng cường giải quyết hồ sơ trên môi trường mạng, thực hiện cơ chế xử lý hồ sơ một cửa đảm bảo đúng thời gian theo quy định của các Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, huyện, tạo điều kiện tối đa giải quyết thủ tục cho các chủ đầu tư. 

h) Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ thi công, giải ngân, thanh toán khối lượng hoàn thành, chất lượng công trình, việc lựa chọn đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công không đảm bảo năng lực; tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý thi công, làm tốt công tác vệ sinh môi trường (cả trong và ngoài công trình); các dự án phải thực hiện theo mức kế hoạch vốn đã giao;

Công tác đấu thầu qua mạng

a) Tăng cường công tác đấu thầu qua mạng đảm bảo yêu cầu theo các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án căn cứ quy mô dự án được giao làm chủ đầu tư, lập danh mục gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng theo tiêu chí quy định thực hiện đấu thầu qua mạng (phải xác định từ đầu để khi xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu có cơ sở xây dựng) để triển khai, đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, theo d i trước ngày 31/01/2023. 

b) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa (bao gồm thuốc), xây lắp, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 200 tỷ đồng, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ. 

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh phê duyệt các gói thầu phải đấu thầu qua mạng, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải bảo đảm tổng số lượng gói thầu đạt tối thiểu 90% số lượng gói thầu và tối thiểu 80% tổng giá trị gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ; báo cáo UBND tỉnh danh mục tổng hợp các gói thầu đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh trước ngày 15/02/2023.

d) Chủ tịch UBND thành phố Huế, các huyện, thị xã phê duyệt kế hoạch đấu thầu đối với các dự án do mình quyết định đầu tư phải đảm bảo tỷ lệ đấu thầu qua mạng theo hình thức chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đạt tối thiểu 90% số lượng gói thầu và 80% tổng giá trị các gói thầu, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ. 

đ) Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; Giám đốc các Ban quản lý dự án và các Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc không thực hiện đảm bảo tỷ lệ các gói thầu thực hiện lựa chọn qua mạng theo quy định, đồng thời, nghiêm túc thực hiện công tác đăng tải thông tin mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu quốc gia.

e) Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm theo dõi đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện lựa chọn qua mạng của các cơ quan, đơn vị, địa phương và các chủ đầu tư đảm bảo tỷ lệ đấu thầu qua mạng của tỉnh đạt chỉ tiêu quy định, định kỳ hàng quý báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Quản lý việc giải ngân vốn đầu tư theo kế hoạch vốn và quy định của Nhà nước

Nhằm quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Công điện và Văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện các công việc sau: 

a) Căn cứ kế hoạch vốn được giao, thực hiện đăng ký kế hoạch giải ngân nguồn vốn đầu tư, cam kết tiến độ giải ngân của từng dự án theo mốc tháng, quý gửi Sở kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 

b) Tập trung giải ngân theo các mốc thời gian như sau: 

  • Đối với các dự án và gói thầu chuyển tiếp được bố trí kế hoạch vốn năm 2023, đến ngày 30/6/2023 phải giải ngân trên 60% kế hoạch vốn năm 2023, đến 15/12/2023 phải giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2023. 
  • Đối với các dự án và gói thầu khởi công mới được bố trí kế hoạch vốn năm 2023, đến ngày 30/6/2023 phải có số liệu giải ngân cho công tác xây lắp, đến ngày 30/9/2023 phải giải ngân trên 70% kế hoạch vốn năm 2023, đến 31/12/2023 phải giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2023. 
  • Các dự án đã được bố trí kế hoạch vốn năm 2023 đến ngày 30/6/2023 chưa giải ngân cho công tác xây lắp theo quy định trên, UBND tỉnh sẽ xem xét dừng giải ngân và điều chuyển cho các 4 dự án khác có khả năng thanh toán; chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc chuyển vốn cho các dự án khác. 

c) Đối với các dự án hoàn ứng, các dự án đã quyết toán và các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2022 được bố trí trong kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, Chủ đầu tư hoàn tất thủ tục hoàn ứng và thanh toán trước 31/3/2023. Sau thời điểm trên, UBND tỉnh dừng giải ngân và điều chuyển cho các dự án khác có khả năng thanh toán; chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc kéo dài thủ tục hoàn ứng và thanh toán, làm ảnh hưởng tới tiến độ giải ngân chung của tỉnh. 

d) Ban hành kế hoạch và giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thực hiện thủ tục đầu tư, đấu thầu,… để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, dự án. 

đ) Đẩy mạnh thi công xây dựng công trình kết hợp với các biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao động theo đúng quy định về phòng, chống dịch bệnh. 

e) Phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo d i tiến độ thực hiện từng dự án, thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ giải ngân của từng dự án, có giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, dự án để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, đăc biệt là các dự án lớn, trọng điểm, kết nối,… có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tỷ lệ giải ngân của các Chủ đầu tư, địa phương đến hết niên độ ngân sách năm 2023 không đạt 100% kế hoạch được giao là một trong các tiêu chí để xem xét đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ. 

g) Các đơn vị đã được giao vốn chuẩn bị đầu tư tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án, nâng cao tính sẵn sàng và tính khả thi để giải ngân vốn của dự án ngay sau khi được giao kế hoạch vốn, không để sau khi giao kế hoạch vốn mới bắt đầu triển khai các công việc. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng dự án được giao vốn nhưng không giải ngân được ho c giải ngân không hết kế hoạch vốn được giao. 

h) Tập trung, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân 03 chương trình mục tiêu quốc gia.

Tổ chức thực hiện

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

  •  Triển khai phổ biến nội dung Chỉ thị này đến các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư; chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị, báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện định kỳ hàng tháng, quý, năm. 
  • Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các cơ quan liên quan theo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023; định kỳ hằng tháng, hằng quý báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2023; công khai các cơ quan, đơn vị, địa phương giải ngân chậm tại các Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ.
  •  Đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước của các cơ quan, đơn vị, địa phương và kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý các cơ quan, đơn vị, địa phương giải ngân thấp so với mức trung bình của cả tỉnh liên tiếp trong 03 tháng. 
  • Chịu trách nhiệm vận hành đảm bảo theo yêu cầu, hiệu quả Hệ thống quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh. 

b) Văn phòng UBND tỉnh:

  • Tổ chức làm việc trực tiếp tại cơ sở; tiến hành giám sát, kiểm tra độc lập và phối hợp với các cơ quan liên quan giám sát, kiểm tra hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện công tác đầu tư công, kịp thời phát hiện các khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh giải quyết. 
  • Tổ chức đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác đầu tư công. 

c) Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố Huế, các ban quản lý dự án, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Quá trình triển khai, thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc, kịp thời phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, các cơ quan chuyên môn về xây dựng và cơ quan tham mưu, quản lý đầu tư công để được hướng dẫn, xử lý học tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo quy định.

Tổng hợp tin

Các tin liên quan